Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Pondělí 15.4.
Anastázie
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

  SEZNAM RUBRIK
 
    

   
 
 Napsat do fóra o>
   
  

Ve VAŠEM prostoru redakce Totemu nezodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků.
O marnotratném synovi
Autor: Peslov (Občasný) - publikováno 27.9.2022 (16:05:26)


Četba Evangelia z neděle 11. září 2022
Lukáš 15
:::::::::::::::::::::::::

1Do Jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli.
2Farizeové a zákoníci mezi sebou reptali: „On přijímá hříšníky a jí s nimi!“
3Pověděl jim toto podobenství:
4„Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne?
5Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena,
6a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: ‚Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.‘
7Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.
8Nebo má-li nějaká žena deset stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, což nerozsvítí lampu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde?
9A když ji nalezne, svolá své přítelkyně a sousedky a řekne: ‚Radujte se se mnou, poněvadž jsem nalezla peníz, který jsem ztratila.‘
10Pravím vám, právě tak je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání.“
11Řekl také: „Jeden člověk měl dva syny.
12Ten mladší řekl otci: ‚Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá.‘ On jim rozdělil své jmění.
13Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel.
14A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi.
15Šel a uchytil se u jednoho občana té země; ten ho poslal na pole pást vepře.
16A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával.
17Tu šel do sebe a řekl: ‚Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt, a já tu hynu hladem!
18Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě.
19Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků.‘
20I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil.
21Syn mu řekl: ‚Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. ‘
22Ale otec rozkázal svým služebníkům: ‚Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy.
23Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí,
24protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.‘ A začali se veselit.
25Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec.
26Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat.
27On mu odpověděl: ‚Vrátil se tvůj bratr, a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého.‘
28I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu.
29Ale on mu odpověděl: ‚Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz; a mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli.
30Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal jsi pro něho zabít vykrmené tele.‘
31On mu řekl: ‚Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé.
32Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.‘“


Poznámky k tomuto příspěvku
Zeanddrich E. (Občasný) - 28.9.2022 >.. .


Doporučil 
<reagovat 
Zeanddrich E. (Občasný) - 28.9.2022 >
Zprávy o Ježíši do uší lidem všem;

*(Svatý Matouš, Svatý Lukáš, svatý Marek, svatý Jan, aneb

zápisy od těch, co s Ním (s Ježíšem) přímo zde dole chodili*(tehdy tito ovšem/ rozhodně svatí/ ještě nebyli!) )

Bratříček náš největší, jeden z osmi -Ježíš, boží Syn, přišel pověřeně,

(když už lidé nevěděli moc zřejmě, co s tím, aplaneta Země, coby výukové místo, začala značně ztrácet v ceně )

rozetnout zauzlované řetězce karmických vin)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


<reagovat 
Zeanddrich E. (Občasný) - 28.9.2022 >
Kdo by si chtěl vymyslet Krista, musel by být větší, nežli On :)


<reagovat 
Mister NS. (Občasný) - 30.9.2022 >
Doporučil 
<reagovat 
Čtenář - 29.9.2022 > fašouni tohle zasraný
<reagovat 
 Čtenář - 30.9.2022 > čtenář> Co, vidíš se dvojitě v zrcadle? Tak přestaň chlastat, negramoto fašisto!
<reagovat 
 Čtenář - 30.9.2022 > čtenář> Co, vidíš se dvojitě v zrcadle? Tak přestaň chlastat, negramoto fašisto!
<reagovat 
 Čtenář - 30.9.2022 > čtenář> Co, vidíš se dvojitě v zrcadle? Tak přestaň chlastat, negramoto fašisto!
<reagovat 
 Mister NS. (Občasný) - 30.9.2022 > čtenář> No toto možno nepísal fašista, toto iba písal asi nejaký typický český neznaboh
<reagovat 
 Peslov (Občasný) - 1.10.2022 > Mister NS.> Vidím, že v evangelizaci by bylo dobré přidat :))
<reagovat 
Zeanddrich E. (Občasný) - 4.10.2022 >

Toto mi přišlo (Lukáš 12) pod ruku dnes, a myslím, že to docela koresponduje.. .

1Mezitím se shromáždily nespočetné zástupy, že se lidé div neušlapali. Ježíš začal mluvit nejprve ke svým učedníkům: „Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to jest před pokrytectvím.
2Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno.
3Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech.
4Říkám to vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou.
5Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte!
6Což neprodávají pět vrabců za dva haléře? A přece ani jeden z nich není zapomenut před Bohem.
7Ano i vlasy na vaší hlavě jsou všecky spočteny. Nebojte se, máte větší cenu než mnoho vrabců.
8Pravím vám: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i Syn člověka přizná před Božími anděly.
9Kdo mě však před lidmi zapře, bude zapřen před Božími anděly.
10Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno. Avšak tomu, kdo se rouhá Duchu svatému, odpuštěno nebude.
11Když vás povedou do synagóg a před úřady a soudy, nedělejte si starosti, jak a čím se budete hájit nebo co řeknete.
12Vždyť Duch svatý vás v té hodině naučí, co je třeba říci.“
13Někdo ze zástupu ho požádal: „Mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví.“
14Ježíš mu odpověděl: „Člověče, kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?“
15A řekl jim: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“
16Pak jim pověděl toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo.
17Uvažoval o tom a říkal si: ‚Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?‘
18Pak si řekl: ‚Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby
19a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.‘
20Ale Bůh mu řekl: ‚Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?‘
21Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.“
22Svým učedníkům řekl: „Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe.
23Život je víc než pokrm a tělo než oděv.
24Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci!
25Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?
26Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní?
27Všimněte si lilií, jak rostou: nepředou ani netkají – a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.
28Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, malověrní!
29A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím.
30Po tom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete.
31Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno.
32Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.
33Prodejte, co máte, a rozdejte to. Opatřte si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a kde mol neničí.
34Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.
35Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří.
36Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře.
37Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat.
38Přijde-li po půlnoci, či dokonce při rozednění a zastihne je vzhůru, blaze jim.
39Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu.
40I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete.“
41Petr mu řekl: „Pane, říkáš toto podobenství jenom nám, nebo všem?“
42On odpověděl: „Když pán ustanovuje nad svým služebnictvem správce, aby jim včas rozdílel pokrm, který správce je věrný a rozumný?
43Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.
44Vpravdě pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.
45Když si však onen služebník řekne: ‚Můj pán dlouho nejde‘ a začne bít sluhy i služky, jíst a pít i opíjet se,
46tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, vyžene ho a vykáže mu úděl mezi nevěrnými.
47Ten služebník, který zná vůli svého pána, a přece není hotov podle jeho vůle jednat, bude velmi bit.
48Ten, kdo ji nezná a udělá něco, zač si zaslouží bití, bude bit méně. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více.
49Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal!
50Křtem mám být pokřtěn, a jak je mi úzko, dokud se nedokoná!
51Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení!
52Neboť od této chvíle bude rozděleno v jednom domě pět lidí: tři proti dvěma a dva proti třem;
53budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni.“
54Také zástupům řekl: „Když pozorujete, že na západě vystupuje mrak, hned říkáte: ‚Přijde déšť‘ – a bývá tak;
55a vane-li jižní vítr, říkáte: ‚Bude vedro‘ – a bývá.
56Pokrytci, umíte posoudit to, co vidíte na zemi i na obloze; jak to, že nedovedete rozpoznat tento čas?
57Proč nejste s to sami od sebe posoudit, co je správné?
58Když jdeš se svým protivníkem k soudu, učiň vše, aby ses s ním ještě cestou vyrovnal; jinak tě povleče k soudci, soudce tě odevzdá dozorci a dozorce tě uvrhne do vězení.
59Pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.“
<reagovat 
  Zrušit obrázky    Zrušit větvení  

Přidat vlastní poznámku a hodnocení k příspěvku
<jméno   e-mail>

Kontrolní otázka proti SPAMu: Kolik je jedna + šest ? 

  
  Napsat autorovi (Občasný)  
   


Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
free web hit counter